Persondata Forordningen

Privatpolitik
Samtykke
 

Salgs- og leveringsbetingelser for Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.


1 ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem                  parterne. Parterne er benævnt JHA og Køber.


2 RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1 JHA rådgiver kun Køber inden for eget erfaringsområde, og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at                senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, Køber har forelagt JHA.
2.3 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb, forbeholder JHA sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.


3 BESTILLING

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før JHA har givet accept til Køber i form af ordrebekræftelse.
3.2 Stemmer JHA’s ordrebekræftelse ikke overens med Købers bestilling, skal Køber straks reklamere. I modsat fald vil Køber være bundet af            ordrebekræftelsens indhold.


4 PRISER

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms. JHA forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.
Ordrer på lagersalg under kr.1.500.-, tillægges et håndteringsgebyr,
Ved returvarer/kreditnota krediteres gebyret ikke!!


5 LEVERINGSTID

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
5.2 Såfremt levering ikke finder sted på det af JHA bekræftede leveringstidspunkt, og dette forhold alene kan tilskrives JHA, er Køber berettiget til en konventionalbod svarende til 0,5 % af værdien af de forsinkede produkter, for hver hele uge forsinkelsen varer, dog maksimalt 7,5 %. Denne konventionalbod er den maksimale erstatning, som Køber kan gøre gældende mod JHA i forbindelse med en forsinkelse.
5.3 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering jfr. pkt. 5.2, er Køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til JHA, at hæve aftalen.
5.4 Undlader Køber at modtage leveringsfærdig leverance, eller dele heraf på den aftalte dag, er Køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan JHA hæve aftalen, og af Køber kræve erstatning for skade, som ved Købers forsømmelse er påført JHA.
5.5 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed, eller Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.


6 LEVERINGSBETINGELSER

6.1 JHA leverer ab fabrik (EXW) i Danmark i henhold til den senest publicerede version af INCOTERMS betingelserne.


7 BETALINGSBETINGELSER

7.1 Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.
7.2 JHA har ejendomsretten over varen indtil den fulde købesum, inkl. renter, gebyr mv., er betalt. Opfylder Køber ikke sin
betalingsforpligtelser over for JHA, er JHA således berettiget til at tage varen tilbage. Omkostninger i forbindelse med tilbagetagelsen skal afholdes af Køber.
7.3 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc., skal betales af Køber. Foretager JHA udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
7.4 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er JHA berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.
7.5 Såfremt Køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er JHA berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Køber, at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. JHA er i denne forbindelse berettiget til, uden varsel, at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.
7.6 Såfremt betaling ikke finder sted til aftalt tid, er JHA berettiget til at standse alt tilhørende arbejde, uden at Køber kan påberåbe sig forsinkelse. Ved forsinket betaling rentetilskrives der som anført i punkt 7.4.


8 RETURRET

8.1 Der gives fuld returret for varer købt hos JH Agro A/S indenfor de første 30 dage.
Lundholmvej 41 · DK-7500 Holstebro · Tlf. +45 97 42 81 89 · www.jhagro.com · info@jhagro.com
CVR/VAT No.: DK38175386 · Bank: Sydbank · Account No.: 6811-1186497 · SWIFT/BIC: SYBKDK22 · IBAN: DK6968110001186497
Returretten gælder dog ikke skaffevarer eller specialfremstillede varer. Varen skal altid være ubrugt og i ubrudt emballage. Fragt og miljøomkostninger refunderes ikke.


9 GARANTI OG MANGLER

9.1 For alle produkter fremstillet af JHA, garanterer JHA for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. JHA’s garantiforpligtelse bortfalder, såfremt der i garantiperioden, uden JHA’s forudgående skriftlige accept (i) foretages konstruktive ændringer på anlægget, (ii) ændres væsentlig på anlæggets driftsparametre eller (iii) anlæggets flyttes eller videresælges.
9.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som JHA får fra underleverandør.
9.3 Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af JHA’s produkt, foretager JHA inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. JHA er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostninger, såfremt montering vil kunne foretages af Køber selv.
9.4 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter manglen er opdaget, eller burde være opdaget.
9.5 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter, hvori JHA produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for JHA.
9.6 JHA er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, og avancetab, eller lignende indirekte tab.


10 FORSIKRING

10.1 Køber er pligtig til at medforsikre JHA på Købers eksisterende bygnings- og brandforsikring, således at der ikke kan gøres regres mod JHA, ved evt. bygningsbrand i henhold til regler om ”varmt arbejde”. Det forudsættes, at Køber medtager leverancen, bestående af materialer og montage på den af Køber, i forbindelse med byggeriet, tegnede all-risk forsikring.
10.2 JHA tegner alene de for JHA lovpligtige forsikringer, medmindre andet aftales.


11 MONTAGE

11.1 Køber er over for JHA ansvarlig for, at monteringen udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køberen skal endvidere give JHA skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på monteringsstedet.
11.2 Ethvert ekstraarbejde skal, før igangsætning, være skriftligt godkendt af Køber.
11.3 Køber kan ikke, uden skriftligt samtykke fra JHA, pålægge JHA’s personale noget arbejde.


12 PRODUKTANSVAR

12.1 JHA skal af Køber holdes skadesløs, i den udstrækning JHA pålægges ansvar overfor tredjemand, for sådan skade eller sådant tab, som JHA efter punkt 10.2. og 10.3 ikke er ansvarlig for overfor Køber.
12.2 JHA er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. JHA er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
12.3 JHA er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.


13 ANSVARSFRIHED

13.1 JHA er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for JHA på grund af krig, strejke, pandemi, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som JHA ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med, eller mangel ved leverance fra underleverandør. JHA påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for Køber.


14 TEGNINGER OG BESKRIVELSER

14.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, de indgår som bilag til aftalen.
14.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver JHA’s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til Køber. Dog kan JHA forlange, at de forbliver fortrolige.


15 AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

15.1 Enhver tvist, som måtte opstå i mellem JHA og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagende regler herom.
Dansk ret, herunder sædvaner og handelskutymer, finder anvendelse i retsforholdet mellem JHA og Køber.”

 

Lundholmvej 41 · DK-7500 Holstebro · Tlf. +45 97 42 81 89 · www.jhagro.com · info@jhagro.com
CVR/VAT No.: DK38175386 · Bank: Sydbank · Account No.: 6811-1186497 · SWIFT/BIC: SYBKDK22 · IBAN: DK6968110001186497
JH Agro A/S (JHA)